Yêu cầu tối thiểu: Bạn phải có 1 Facebook App đã có app ID bằng cách đăng ký tài khoản developer của Facebook. Bài viết này không bao gồm việc hướng dẫn tạo Facebook App.

Sau khi tạo xong App thì active app bằng cách vào menu App Review và check vào nút có label “Your app is currently live and available to the public”

Sau đó vào menu Facebook Login và check vào nút “Client OAuth Login”

Xong 2 bước trên là App Facebook đã được sẵn sàng để sử dụng tính năng login từ app di động.

Bước 1: Thêm platform là iOS vào app facebook và thực hiện theo các bước hướng dẫn trên facebook

Download SDK xong thì ngoài việc thêm 3 folder :FBSDKCoreKit.Framework, FBSDKLoginKit.Framework, FBSDKShareKit.Framework thì chúng ta phải thêm cả folder Bolts.framework để đảm bảo framework này là phiên bản mới nhất và tương ứng với 3 framework kia.

Làm theo các bước hướng dẫn của Facebook

File .plist sẽ nằm ở:

/duong_dan_den_app_folder/platforms/ios/ten_app/ten_app-Info.plist

File AppDelegate.m nằm ở:

/duong_dan_den_app_folder/platforms/ios/ten_app/Classes/AppDelegate.m

Tới đoạn update AppDelegate.m

Không copy full cả 3 đoạn như trong hướng dẫn vì sẽ bị trùng lặp didFinishLaunchingWithOptions

Chỉ copy full đoạn đầu và đoạn cuối, đoạn giữa chỉ copy dòng

[[FBSDKApplicationDelegate sharedInstance] application:application
              didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions];

Vào trước đoạn:

return [super application:application didFinishLaunchingWithOptions:launchOptions];

Bước 2: Cài đặt các thư viện cần thiết cho Ionic

Cài đặt ngCordova:

bower install ngCordova

Sau đó đưa vào file index.html của ionic:

<script src="lib/ngCordova/dist/ng-cordova.js"></script>
<script src="cordova.js"></script>

Inject ngCordova vào app chính:

angular.module('myApp', ['ngCordova'])

Cài đặt cordova-plugin-facebook4:

cordova plugin add cordova-plugin-facebook4 --save --variable APP_ID="123456789" --variable APP_NAME="myApplication"

Bước 3: Config Xcode

Mở chế độ ON cho Capabilities -> Keychain Sharing

Keychain Sharing

Bước 4: Chạy thử:

$scope.facebookLogin = function(){
  facebookConnectPlugin.login(["public_profile", "email"], function(result){
    var response = result.authResponse;
    var userID = response.userID;
    facebookConnectPlugin.api(userID+"/?fields=id,email", [],
      function onSuccess (result) {
        var email = result.email;
        console.log(email);
        Tools.goToState('tab.vendorLanding');
      }, function onError (error) {
        console.error(error);
      }
    );
  }, function(error){
    console.error(error);
  });
}
<button ng-click="facebookLogin()"></button>

DONE