Từ khi React cho ra phiên bản stable của Context để giải quyết vấn đề truyền props từ component cha xuống nhiều tầng component con:

Từ:

import * as React from 'react';

export () => {
  const [importantProps, setImportantProps] = useState("")
  // changing importantProps somewhere...
  return (
    <Component1 importantProps={importantProps}></Component1>
  )
}

const Component1 = ({importantProps}) => (
  // this one doesn't need importantProps variable
  // just use for passing it to its child component
  <Component2 importantProps={importantProps}></Component2>
)

const Component2 = ({importantProps}) => (
  // The real one need importantProps variable
  <div>{importantProps}</div>
)

Thành:

import * as React from 'react';
import {createContext} from 'react';

const Context = createContext({});
export () => {
  const [importantProps, setImportantProps] = useState("")
  // changing importantProps somewhere...
  return (
    <Context.Provider value={{importantProps}}>
      <Component1 importantProps={importantProps}></Component1>
    </Context>
  )
}

const Component1 = () => (
  <Component2></Component2>
)

const Component2 = () => (
  <Context.Consumer>
    {
      ({importantProps}) => (<div>{importantProps}</div>)
    }
  <Context.Consumer>
)

Vấn đề loại bỏ props trung gian đã được giải quyết. Nhưng cách làm này đã phát sinh một vấn đề khác ít quan trọng hơn: Nó dùng kỹ thuật render props.

Chính là đám này:

{
  ({importantProps}) => <div>{importantProps}</div>;
}

Kỹ thuật này theo mình là cực kì mất mỹ quan và quá rối rắm.

Nhưng từ khi React giới thiệu 1 Hook: useContext thì mọi thứ lại trỡ nên sáng sủa. Component2 có thể được viết lại như sau:

import {useContext} from 'react';

const Component2 = () => {
  const {importantProps} = useContext(Context);
  return (
    <div>{importantProps}</div>
  }
};

DONE