PouchDB là gì ?

PouchDB là 1 phiên bản Javascript của CouchDB. Mục tiêu của PouchDB là giả lập tiệm cận hoàn hảo CouchDB API khi chạy trên môi trường trình duyệt hoặc Node.js.

Cài đặt PouchDB

Download trực tiếp

Download PouchDB tại trang chủ

Sau đó đưa vào file index.html

<script src="pouchdb-6.3.4.min.js"></script>

Dùng bower

$ bower install pouchdb

Sau đó đưa vào file index.html

<script src="bower_components/pouchdb/dist/pouchdb.min.js"></script>

Dùng npm

$ npm install pouchdb

Sau đó đưa vào file index.html

<script src="node_modules/pouchdb/dist/pouchdb.min.js"></script>

Dùng jsdelivr CDN

Đưa vào file index.html

Dùng Node.js

$ npm install pouchdb

Sau đó đưa vào file JS

var PouchDB = require('pouchdb');

Hoặc

import PouchDB from 'pouchdb';

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact