Trong quá trình sử dụng React Router, 1 vấn đề thường xảy ra là có nhiều Link sử dụng chung 1 component.

Ví dụ về 1 blog có route dạng này:

<Route exact path="/danh-sach-bai-viet/:slug" component={ArticleList} />

Khi người dùng di chuyển giữa 2 URL như:

/danh-sach-bai-viet/tin-tuc
/danh-sach-bai-viet/thong-bao

Thì khi qua link thong-bao, api call ở componentDidMount sẽ không chạy.

Chúng ta không thể trực tiếp gọi API ở componentDidUpdate mà không có điều kiện ràng buộc gì, vì khi cập nhật state ở componentDidUpdate, event gọi componentDidUpdate sẽ được kích hoạt. Điều đó sẽ đẩy chúng ta bị rơi vào 1 vòng lặp vô tận.

Để giải quyết vấn đề này thì chúng ta chỉ cần so sánh URL mới và URL trước đó, nếu không khớp nhau thì gọi lại, điều đó sẽ ngăn chặn vòng lặp vô tận:

static getDerivedStateFromProps(nextProps: Props, prevState: State) {
  if (nextProps.location.pathname !== prevState.pathname) {
    return {pathname: nextProps.location.pathname};
  }
  return null;
}

componentDidUpdate(prevProps: Props, prevState: State) {
  const {pathname} = this.props.location;
  if (prevProps.location.pathname != pathname) {
    // Get data again
  }
}

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact