Bài viết này không bao gồm hướng dẫn chi tiết cài Ubuntu trên (máy thật hoặc máy ảo)

Trong bài này sử dụng VIM làm editor là chủ yếu. Vim là 1 trình chỉnh sửa text trên nền terminal. Được sử dụng rộng rãi bởi các sysadmin vì rất tiện dụng nhưng vì các tiếp cận hơi khác với các editor khác như notepad++ nên bước đầu làm quen sẽ hơi khó chịu. Nhưng ai đã quen rồi thì sẽ NGHIỆN VIM.

Các bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn dùng VIM tại đây

Để trả lời câu hỏi: Tại sao phải học và dùng Linux để config webserver trong khi đã có WAMP, XAMPP trên Windows cài phát chạy luôn quá tiện lợi:

Mình xin trả lời: Làm web mục tiêu cuối cùng là để sản phẩm của mình chạy trên các production server (hầu hết là linux trừ khi bạn dùng ASP hay các công nghệ độc quyền yêu cầu Windows server).

Việc code chạy trên máy của mình không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với khách hàng / công ty thuê mình nếu code ko thể chạy trên server của khách hàng/cty. Có rất nhiều trường hợp code chạy ở local nhưng lên server thì chết chỉ vì các vấn đề config môi trường. Và nhiệm vụ bắt buộc của các coder(PHP/Backend) là phải làm cho nó chạy bằng mọi giá.

Trong trường hợp cty của bạn có hẵn 1 bộ phận hỗ trợ kỹ thuật tầng server thì tuyệt quá, nhưng không phải cty nào cũng có các bộ phận này.

Do đó, để làm được điều này thì bạn phải hiểu nguyên tắc hoạt động của server, có kinh nghiệm làm việc với server thì mới có thể khắc phục các lỗi thực tế (không hiếm) này.

Bước 1: cài Nginx, PHP7, php-fpm

Để chạy được PHP khi truy cập server bằng trình duyệt, chúng ta cần cài 1 web server là Nginx và gói php-fpm để chạy PHP trên nginx.

sudo apt-get update
sudo apt-get install nginx php php-fpm

Config php.ini

sudo vim /etc/php/7.0/fpm/php.ini

Chuyển ;cgi.fix_pathinfo=1 thành cgi.fix_pathinfo=0

Test xem PHP đã được cài đúng chưa:

php -version

Nếu output ra dạng như sau thì ok:

PHP 7.0.8-0ubuntu0.16.04.2 (cli) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2016 The PHP Group
Zend Engine v3.0.0, Copyright (c) 1998-2016 Zend Technologies
  with Zend OPcache v7.0.8-0ubuntu0.16.04.2, Copyright (c) 1999-2016, by Zend Technologies

Test xem Nginx đã được cài đúng chưa:

Nếu bạn dùng Ubuntu trên máy thật thì truy cập địa chỉ: 127.0.0.1 bằng trình duyệt.

Nếu bạn dùng máy ảo thì truy cập địa chỉ IP của máy ảo bằng trình duyệt.

Để có được IP của máy ảo thì dùng lệnh:

ifconfig

Ví dụ như đây là output của lệnh trên:

Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:69:fd:0f
inet addr:192.168.1.45 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe69:fd0f/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:7384 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3264 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:6887075 (6.8 MB) TX bytes:311339 (311.3 KB)

và IP trong trường hợp này là 192.168.1.45

Khi truy cập bằng trình duyệt và thấy hiện ra dòng chữ: Welcome to nginx! thì xem như xong bước 1.

Bước 2: Test/Config Nginx

Để test PHP chạy được trên server chưa thì ta sẽ thực hiện các bước sau:

Tạo folder chứa source code:

sudo mkdir /opt/nginx
sudo chmod 777 /opt/nginx
mkdir /opt/nginx/9gag
vim /opt/nginx/9gag/index.php

với nội dung:

<?php
echo "<h1>Hello world</h1>";

Trỏ domain tới IP máy ảo hoặc 127.0.0.1 nếu cài trực tiếp trên máy thật linux:

sudo vim /etc/hosts

Nếu bạn đang dùng Windows thì có thể tham khảo tại đây

với nội dung:

192.168.1.45    9gag.dev

Lưu ý: Phần trỏ domain này là thao tác trên máy thật chứ ko phải máy ảo.

Tạo file cấu hình Nginx cho dự án mới

sudo vim /etc/nginx/sites-enabled/default

thêm nội dung:

server {
  listen 80;
  server_name 9gag.dev;

  root /opt/nginx/9gag;
  index index.php index.html;

  location / {
  	try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
		include snippets/fastcgi-php.conf;
		fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
  }
}

Restart lại Nginx:

sudo systemctl reload nginx

Bây giờ bạn vào địa chỉ http://9gag.dev và sẽ thấy dòng Hello world

Bước 3: Cài và config Postgres

Cài Postgres:

sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib php-pgsql

Test Postgres:

sudo -i -u postgres
psql

Nếu output ra dạng như sau là ok:

psql (9.5.3)
Type "help" for help.

Config Postgres:

Tạo thêm 1 tài khoản người dùng cho Postgres

sudo -i -u postgres
createuser someuser
psql
ALTER USER someuser WITH PASSWORD 'somepassword';
\q
exit

Tạo database để dùng cho dự án mới

sudo -i -u postgres
createdb -O someuser 9gag
exit

Config cho phép truy cập/quản lý Postgres từ bên ngoài (Chỉ áp dụng cho máy ảo)

sudo vim /etc/postgresql/9.5/main/postgresql.conf

Sửa # listen_addresses = 'localhost' thành listen_addresses = '8'

sudo vim vim /etc/postgresql/9.5/main/pg_hba.conf

Thêm dòng

host  all       all       192.168.1.20/24      md5

Với 192.168.1.20 là địa chỉ IP của máy thật

Restart lại Postgres:

sudo service postgresql restart

Sau đó các bạn có thể dùng Valentina Studio để truy cập và quản lý database của mình.

Chọn Connect to hoặc Add Bookmark

Connect to

Điền thông tin

Điền thông tin

Bước 4: Config samba (chỉ dành cho máy ảo)

Bước này dùng để mount folder chứa source code trên server máy ảo về máy thật để thao tác trực tiếp. Không cần phải code local xong đưa lên server máy ảo để test.

Cài Samba

sudo apt-get install samba

Set password cho Samba user

Vì samba dùng cùng hệ thống user của Ubuntu nhưng khác hệ thống password nên ta cần set lại để sử dụng cho Samba. Có thể set giống với mật khẩu user trên Ubuntu để tiện nhớ

sudo someuser -a somepassword

Lưu ý: someuser phải là tài khoản đã được tạo sẵn của Ubuntu

Config Samba:

Backup file config cũ:

sudo cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

Sửa file config

sudo vim /etc/samba/smb.conf

Thêm vào:

[nginx]
path = /opt/nginx
valid users = someuser
read only = no

Restart Samba:

sudo service smbd restart

Sau đó bạn có thể mount folder nginx chứa source code tại địa chỉ 192.168.1.45/nginx với 192.168.1.45 là IP của máy ảo, user name và mật khẩu được định nghĩa ở trên.

Đối với Windows có thể dùng chức năng map network drive để mount.

Đối với Mac/Linux có thể dùng chức năng Connect to server để mount.

DONE!


Bài viết liên quan

 1. Chạy Laravel 5.3 và config HMVC (Hierarchical model–view–controller)
 2. Kết hợp sử dụng Route, Model, View, Controller trong mô hình HMVC


Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact