Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng module cho mục đích hiển thị trang chủ.

Tiếp tục bài viết trước: Chạy Laravel 5.3 và config HMVC (Hierarchical model–view–controller)

Chúng ta đã có được trang welcome khi vào địa chỉ: http://9gag.dev và trang hello category khi vào địa chỉ http://9gag.dev/category.

Nhiệm vụ lần này là chúng ta là:

 1. Xây dựng module tên là Landing dùng cho các công việc liên quan đến trang chủ.
 2. Hiển thị dữ liệu từ model ra trang chủ.
 3. Dùng link để di chuyển từ trang chủ qua trang category và ngược lại.
 4. Sử dụng tham số từ URL.

Nhiệm vụ 1: Xây dựng module Landing

Đầu tiên là tạo module Landing bằng cách copy module Category và đổi tất cả các chữ Category thành Landingcategory thành landing.

Tạo model Landing bằng câu lệnh:

cd /opt/nginx/9gag
./artisan make:model Landing && mv app/Landing.php app/Modules/Landing/Models/

Landing.php có nội dung:

<?php

namespace App\Modules\Landing\Models;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Landing extends Model
{
  //
}

LandingController.php có nội dung:

<?php

namespace App\Modules\Landing\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;


class LandingController extends Controller{
  /**
   * Create a new authentication controller instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct(){
    # parent::__construct();
  }
  public function index(Request $request){
    return view('Landing::index');
  }
}

index.blade.php có nội dung:

<h1>Landing page</h1>

routes.php có nội dung:

<?php

$prefix = ""; // URL prefix

$module = basename(__DIR__);
$namespace = "App\Modules\\{$module}\Controllers";

Route::group(
  ["prefix" => $prefix, "module" => $module , "namespace" => $namespace],
  function() use($module){
    Route::get('/', [
      # middle here
      "as" => "{$module}.index",
      "uses" => "{$module}[email protected]"
    ]);
  }
);

Ta có cấu trúc:

├── Category
│  ├── Controllers
│  │  └── CategoryController.php
│  ├── Models
│  ├── Views
│  │  └── index.blade.php
│  └── routes.php
├── Landing
│  ├── Controllers
│  │  └── LandingController.php
│  ├── Models
│  │  └── Landing.php
│  ├── Views
│  │  └── index.blade.php
│  └── routes.php
└── ServiceProvider.php

Kiểm tra trang chủ http://9gag.dev ta sẽ thấy kết quả Landing page.

Nhiệm vụ 2: Hiển thị dữ liệu từ model

Tạo function cung cấp dữ liệu trong model Landing.php:

<?php

...
public static function list(){
  $result = [
    ['id' => 1, 'title' => 'Category 1'],
    ['id' => 2, 'title' => 'Category 2'],
    ['id' => 3, 'title' => 'Category 3'],
    ['id' => 4, 'title' => 'Category 4'],
    ['id' => 5, 'title' => 'Category 5']
  ];
  return $result;
}

Sử dụng dữ liệu này trong controller LandingController.php:

<?php

...
use App\Modules\Landing\Models\Landing;
...

public function index(Request $request){
  $data = [];
  $data['listItem'] = Landing::list();
  return view('Landing::index', $data);
}

Và cuối cùng là hiển thị dữ liệu trong template index.blade.php:

...
<div>
  <ol>
    @foreach($listItem as $item)
    <li>{{ $item['title'] }}</li>
    @endforeach
  </ol>
</div>

Kiểm tra trang chủ http://9gag.dev ta sẽ thấy danh sách được hiển thị.

Sửa routes.php của module Category lại thành dạng:

<?php

$prefix = "category"; // URL prefix

$module = basename(__DIR__);
$namespace = "App\Modules\\{$module}\Controllers";

Route::group(
  ["prefix" => $prefix, "module" => $module , "namespace" => $namespace],
  function() use($module){
    Route::get("/", [
      # middle here
      "as" => "{$module}.index",
      "uses" => "{$module}[email protected]"
    ]);
  }
);

Từ trang chủ thêm link để tới trang category và từ trang category thêm link để về trang chủ:

Thêm link cho trang index.blade.php của module Landing:

...
<a href="{!! route('Category.index') !!}">
  Category page
</a>

Thêm link cho trang index.blade.php của module Module:

...
<a href="{!! route('Landing.index') !!}">
  Home
</a>

Nhiệm vụ 4: Sử dụng tham số từ URL

Trong module Category tạo thêm tính năng cho xem category chi tiết. Trong trường hợp đơn giản nhất là nhận ID từ URL.

Trong routes.php của module Category cần thêm 1 route mới để đảm được việc xem chi tiết.

<?php

...
Route::get("/{id}", [
  # middle here
  "as" => "{$module}.detail",
  "uses" => "{$module}[email protected]"
]);

Tạo detail controller cho module Category:

<?php

...
public function detail(Request $request, $id){
  $data = [];
  $data['id'] = $id;
  return view('Category::detail', $data);
}

Tạo detail template với file name: detail.blade.php cho module Category:

<h1>Item id: {{$id}}</h1>
<a href="{!! route('Landing.index') !!}">
  Home
</a>

Đưa link có tham số vào danh sách ở trang chủ trong template index.blade.php của module Landing.

...
<div>
  <ol>
    @foreach($listItem as $item)
    <li>
      <a href="{!! route('Category.detail', $item['id']) !!}">
        {{ $item['title'] }}
      </a>
    </li>
    @endforeach
  </ol>
</div>
...

Cuối cùng là click vàl từng link ở trang chủ để xem kết quả.

DONE


Bài viết liên quan

 1. Cài môi trường phát triển trên Ubuntu server 16.04
 2. Chạy Laravel 5.3 và config HMVC (Hierarchical model–view–controller)


Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact