Kiến thức nền tảng:

 1. Variable - Conditional Statement - Loop - Debug
 2. Array - Function

Mục lục:

 1. Cài môi trường phát triển trên Ubuntu server 16.04
 2. Chạy Laravel 5.3 và config HMVC (Hierarchical model–view–controller)
 3. Kết hợp sử dụng Route, Model, View, Controller trong mô hình HMVC
 4. Trình tự thực hiện các module trong từng dự án và kiến thức cần nắm để thực hiện.
  • Vấn đề authentication & authorization và lý do sử dụng middleware.
  • Sử dụng form trong Laravel.
  • Sử dụng database relation trong Laravel model.
  • Các vấn đề liên quan đến upload file và tiền xử lý ảnh upload.
 5. Phân tích cấu trúc database, chia module cho từng dự án.
 6. Sử dụng Github để quản lý code và trực tiếp config 1 server thực tế (Digital Ocean Server).

Bước 4 và 5 là các bước quan trọng nhất, sẽ có nhiều bước nhỏ hơn đối với từng dự án và cần thảo luận nhóm.

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact