Mục tiêu khi viết bài này của tôi là để mở rộng bài viết Docker & PHP

Bài viết trên mô tả vắn tắt cách setup môi trường cho 1 dự án PHP (Laravel) dùng Nginx và Postgres. Giới hạn của bài viết này là mỗi môi trường phát triển đều có 1 Nginx proxy riêng.

Điều này sẽ không thành vấn đề nếu dự án của chúng ta chỉ bó gọn trong mỗi docker container và không tương tác với nhau.

Nếu chúng ta chạy 1 lần 2 dự án thì URL của dự án thứ 2 không thể là port 80 vì container trước đã dùng.

Điều này có thể chấp nhận khi phát triển nhưng không thể chấp nhận khi đưa lên production.

Mục tiêu của docker là giảm thiểu công sức config dự án cả ở local lẫn ở production nên chúng ta cần 1 giải pháp khác.

Giải pháp được mình đề xuất là:

 • Nginx sẽ là 1 container riêng
 • Mỗi dự án sẽ là 1 container riêng, có nginx config riêng.
 • Tất cả dùng chung 1 network
 • Mỗi khi có dự án mới, chúng ta chỉ đơn giản là tạo 1 link từ file nginx.conf của từng dự án đến volume của Nginx container

Phương án này đã giải quyết triệt để vấn đề nhiều dự án cùng chạy trên 1 máy.

Và sau đây là các bước thực hiện:

Giả sử trong Home của bạn có 1 folder tên là Code, folder này chứa tất cả mọi thứ liên quan tới bài viết này.

Bước 1: Setup Nginx container

Tạo 1 folder cho Nginx container

mkdir ~/Code/nginx

Folder nginx có cấu trúc sau:

└── nginx
  ├── conf.d
  │   ├── default.conf
  │   └── project1.conf
  └── docker-compose.yml

Lần lượt các file có nội dung như sau:

version: '2'
# docker-compose.yml
networks:
 proxy:
  external:
   name: common_proxy

services:
 nginx:
  container_name: nginx
  image: "nginx:1.12.1"
  restart: always
  volumes:
   - ./conf.d:/etc/nginx/conf.d
  ports:
   - "80:80"
  networks:
   - proxy
# default.conf
# Trang mặc định là 404 khi có ai đó truy cập vào domain chưa được config
server {
 listen 80;
 server_name _;
 charset utf-8;

 location / {
    return 404;
  }
}
# project1.conf
server {
 listen 80;
 server_name project1.dev;
 charset utf-8;

 location / {
  proxy_pass http://web:8001;
  proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 }
}

Bước 2: Setup Django container

Folder project1 có cấu trúc sau:

├── .gitignore
├── configs
│   └── nginx.conf # Nginx config
├── dbdata # Chứa DB
├── utils # Chứa các script cần thiết
├── docker-compose.dev.yml
├── docker-compose.pro.yml
├── docker-compose.sta.yml
├── docker-compose.yml
├── requirements.txt # Danh sách các package cần cho Django project
└── web.dockerfile

Nội dung các file

# .gitignore
docker-compose.yml
dbdata/*
# nginx.conf
server {
 listen 80;
 server_name project1.dev;
 charset utf-8;

 location / {
  proxy_pass http://web:8001;
  proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 }
}
# docker-compose.dev.yml
version: '2'

networks:
 proxy:
  external:
   name: common_proxy

services:
 db:
  container_name: thuenha_db
  image: "postgres:latest"
  environment:
    - POSTGRES_USER=docker
    - POSTGRES_PASSWORD=docker
    - POSTGRES_DB=docker
  ports:
    - "5433:5432"
  expose:
    - "5432"
  volumes:
    - ./dbdata:/var/lib/postgresql/data/
  networks:
   - proxy
 web:
  container_name: thuenha_web
  build:
   context: ./
   dockerfile: web.dockerfile
  command: bash -c "./utils/wait-for-it.sh db:5432 -- python3 manage.py makemigrations && python3 manage.py migrate && python3 manage.py runserver 0.0.0.0:8001"
  volumes:
   - .:/code
  expose:
   - "8001"
  ports:
   - "8001:8001"
  depends_on:
   - "db"
  networks:
   - proxy
# docker-compose.sta.yml
# docker-compose.pro.yml
version: '2'

networks:
 proxy:
  external:
   name: common_proxy

services:
 db:
  container_name: thuenha_db
  image: "postgres:latest"
  environment:
    - POSTGRES_USER=docker
    - POSTGRES_PASSWORD=docker
    - POSTGRES_DB=docker
  ports:
    - "5433:5432"
  expose:
    - "5432"
  volumes:
    - ./dbdata:/var/lib/postgresql/data/
  networks:
   - proxy
 web:
  container_name: thuenha_web
  build:
   context: ./
   dockerfile: web.dockerfile
  command: bash -c "./utils/wait-for-it.sh db:5432 -- python3 manage.py makemigrations && python3 manage.py migrate && gunicorn src.wsgi -b 0.0.0.0:8001"
  volumes:
   - .:/code
  expose:
   - "8001"
  ports:
   - "8001:8001"
  depends_on:
   - "db"
  networks:
   - proxy
# requirements.txt
Django>=1.8,<2.0
gunicorn==19.7.1
psycopg2
djangorestframework
markdown
django-filter
# web.dockerfile
FROM python:3
ENV PYTHONUNBUFFERED 1
RUN mkdir /code
WORKDIR /code
ADD ./requirements.txt /code/
RUN pip install -r requirements.txt
ADD . /code/

Nội dung file docker-compose.yml là 1 trong 3 file .dev.yml, .sta.yml.pro.yml

Download wait-for-it script:

cd ~/Code/project1/utils
git clone https://github.com/vishnubob/wait-for-it.git && cp ./wait-for-it/wait-for-it.sh ./ && chmod +x wait-for-it.sh && rm -rf wait-for-it

Init Django project

cd ~/Code/project1
docker-compose run web django-admin.py startproject src .

Cập nhật các biến sau trong src/settings.py

ALLOWED_HOSTS = ['project1.dev']
DATABASES = {
  'default': {
    'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
    'USER': 'docker',
    'PASSWORD': 'docker',
    'NAME': 'docker',
    'HOST': 'db',
    'PORT': 5432,
  }
}
cd ~/Code/nginx/conf.d
ln ~/Code/project1/configs/nginx.conf project1.conf

Thêm project1.dev vào file hosts

127.0.0.1     project1.dev

Tạo proxy network

docker network create common_proxy

Chạy nginx

cd ~/Code/nginx/
docker-compose up -d

Chạy Django

cd ~/Code/project1/
docker-compose up

Kiểm tra trên trình duyệt:

http://project1.dev

DONE!