Component

Component là thành phần chủ đạo trong 1 dự án sử dụng React. Tạo component giống như tạo 1 html tag mới. Component hiện tại có 2 cách tạo là dùng class và function.

Class based component

import React, { Component } from 'react';


export default class App extends Component {
	render() {
		return (
			<h1>Hello world</h1>
		);
	}
}

Function based component

ES6 hay ECMAScript 6 / ECMAScript 2015 là phiên bản mới được sử dụng rộng rãi của ECMAScript (Javascript tuân theo chuẩn này).

Phiên bản này cung cấp rất nhiều tính năng mới rất tiện dụng. Trong bài viết này mình chỉ giới thiệu vài tính năng được sử dụng thường xuyên.

Hằng (constant)

const PI = 3.14

Hằng giúp tạo các biến không thể thay đổi giá trị (immutable variables). Lưu ý rằng hằng chỉ ngăn chặn việc thay đổi giá trị của biến chứ không ngăn chặn thay đổi nội dung của biến, ví dụ như đổi 1 thuộc tính (property) của 1 object.

Biến giới hạn phạm vi (Block-Scoped Variables)

function varTest() {
  let x = 1
  if (true) {
    let x = 2
    console.log(x) // 2
  }
  console.log(x) // 1
}

Trong ví dụ trên, biến x bên ngoài và trong block if được xem là 2 biến khác nhau nếu khai báo biến dùng let. Nếu dùng var khai báo biến thì 2 biến x trên được xem là 1 biến và giá trị in ra tất cả bằng 2.

Biến giới hạn phạm vi là 1 bước tiến lớn của JS, được khuyến cáo sử dụng thay thế var, chúng giúp cho việc sử dụng biến và debug dễ dàng hơn khi ta biết được phạm vi hoạt động của từng biến một cách dễ dàng.

Arrow (Fat Arrow) function

let odds = evens.map(v => v + 1)

Tương đương với

let odds = evens.map(function(v){
  return (v + 1)
});

Phép ghán destructuring

Tham khảo bải viết về phép gán destructuring

Template

Nếu bạn đã quen dùng PHP thì sẽ không lạ gì với các biểu thức dạng này:

<?php
$var1 = 'hello';
$var2 = "$var1 world"; // hello world

Giờ đây JS đã có tính năng tương tự

let customer = { name: "hello" }
let message = `${customer.name} world`

Trong các tính năng trên, const, let và fat arrow được sử dụng nhiều nhất.

<– Bài viết trước … Bài viết tiếp theo –>

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact