Pass props multiple levels đơn giản với Context và React Hooks

React Hook useContext đã làm cho việc sử dụng Context trở nên đơn giản và gọn gàng đi rất nhiều.

Từ khi React cho ra phiên bản stable của Context để giải quyết vấn đề truyền props từ component cha xuống nhiều tầng component con: Từ: import * as React from 'react'; export () => { const [importantProps, setImportantProps] = useState("") // changing importantProps somewhere... return ( <Component1 importantProps={importantProps}></Component1> )... [Read More]

Reset component trong react

Quản lý state chưa bao giờ là vấn đề đơn giản nhưng React đã cung cấp nhiều công cụ hữu ích để xử lý vấn đề này.

Trong các dự án thực tế, việc reset 1 component đặc biệt là 1 form là công việc thường xuyên phải làm. Phương pháp đơn giản nhất là unmount 1 component (return null) sau đó mount lại. Nhưng có nhiều trường hợp mount lại gần như bất khả thi khi... [Read More]

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact