Trong website bất động sản của các chủ đầu tư có 1 phần không thể thiếu là sơ đồ tầng của các toà nhà.

Có nhiều cách để giúp khách hàng có được cái nhìn tổng quan và chi tiết về cấu trúc các phòng trong 1 toà nhà.

Phương pháp khá phổ biến hiện nay là tạo 1 bài viết đưa cả sơ đồ tầng, đánh dấu từng khu và đưa ảnh minh hoạ của từng khu để người dùng theo dõi.

Cách này có 1 cái lợi là dễ cho chủ đầu tư đưa nội dung nhưng có 1 nhược điểm rất lớn là sẽ làm cho bài viết rất dài. Khách hàng quan tâm phải kéo lên và xuống trang web khá nhiều lần mới nắm bắt được thông điệp mà nhà đầu tư muốn truyền tải. Và đây là 1 ví dụ của dự án Xuân Mai Riverside vừa được mở bán gần đây.

1 cách khác mà nhiều dự án bất động sản mới khác là họ dùng 1 sơ đồ tầng, người dùng có thể rê chuột lên từng vùng và xem chi tiết vùng mình quan tâm.

Điểm lợi ở đây là người dùng đỡ tốn thời gian xen cả trang và chủ trang web có thể track lại xem người dùng thực sự quan tâm đến khu nào dựa trên vùng mà họ click, thông tin này là cực kì quan trọng để có thể định hình các chiến dịch quảng cáo.

Đây là 1 ví dụ đơn giản giúp tương tác với người dùng tốt hơn.

Cách thực hiện

Phần HTML

<img id="main-map" src="/img/posts/2016-07-25/xuanmai.jpg" style="width: 100%" usemap="#area"/>
<map name="area">
  <area name="a1" shape="poly" coords="125,50, 180,50, 180,168, 125,168, 125,110, 120,110, 120,80, 125,80" href="imgmap">
  <area name="a2" shape="poly" coords="181,50, 277,50, 277,119, 181,119" href="imgmap">
  <area name="a31" shape="poly" coords="296,56, 390,56, 390,119, 296,119" href="imgmap">
  <area name="a32" shape="poly" coords="390,56, 483,56, 483,119, 390,119" href="imgmap">
  <area name="a4" shape="poly" coords="502,62, 566,62, 566,101, 601,101, 601,118, 502,118" href="imgmap">
  <area name="a5" shape="poly" coords="566,62, 641,62, 656,78, 656,170, 600,170, 600,102, 566,102" href="imgmap">
  <area name="a6" shape="poly" coords="566,138, 601,138, 600,169, 656,169, 656,237, 601,237, 601,242, 566,242" href="imgmap">
  <area name="a71" shape="poly" coords="455,137, 547,137, 547,242, 488,242, 488,212, 455,212" href="imgmap">
  <area name="a72" shape="poly" coords="232,136, 324,136, 324,212, 292,212, 290,242, 232,242" href="imgmap">
  <area name="a8" shape="poly" coords="180,139, 213,139, 213,242, 178,242, 178,237, 123,237, 123,202, 118,202, 118,168, 180,168, " href="imgmap">
</map>

<div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        <h4 class="modal-title" id="myModalLabel"></h4>
      </div>
      <div class="modal-body" style="padding: 0">

        <div id="carousel-example-generic" class="carousel slide" data-ride="carousel">
          <!-- Indicators -->
          <ol class="carousel-indicators" id="indicators"></ol>

          <!-- Wrapper for slides -->
          <div class="carousel-inner" id="slides" role="listbox"></div>

          <!-- Controls -->
          <a class="left carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="prev">
            <span class="glyphicon glyphicon-chevron-left" aria-hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Previous</span>
          </a>
          <a class="right carousel-control" href="#carousel-example-generic" role="button" data-slide="next">
            <span class="glyphicon glyphicon-chevron-right" aria-hidden="true"></span>
            <span class="sr-only">Next</span>
          </a>
        </div>

      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Đóng</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Phần Javascript

window.onload = function(){
    //do stuff here
  var areas = [];
  var titles = {};
  var indicator = $("#indicators");
  var slides = $("#slides");
  var data = [
    {
      id: 'a1',
      tooltip: '<strong>Căn A1 (03)</strong> <br/>Diện tích: <em>80.74m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A1 (03)',
      slideImg: [
        'xuanmai-03-1.jpg',
        'xuanmai-03-2.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 03 (tầng 16 – tầng 33)',
        'Mặt bằng căn hộ số 03 (tầng 7 – tầng 15)'
      ]
    }, {
      id: 'a2',
      tooltip: '<strong>Căn A2 (04)</strong> <br/>Diện tích: <em>67.12m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A2 (04)',
      slideImg: [
        'xuanmai-04-1.jpg',
        'xuanmai-04-2.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 04 (tầng 16 – tầng 33)',
        'Mặt bằng căn hộ số 04 (tầng 7 – tầng 15)'
      ]
    }, {
      id: 'a31',
      tooltip: '<strong>Căn A3 (05)</strong> <br/>Diện tích: <em>61.37m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A3 (05)',
      slideImg: [
        'xuanmai-05-1.jpg',
        'xuanmai-05-2.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 05 (tầng 16 – tầng 33)',
        'Mặt bằng căn hộ số 05 (tầng 7 – tầng 15)'
      ]
    }, {
      id: 'a32',
      tooltip: '<strong>Căn A3 (06)</strong> <br/>Diện tích: <em>61.37m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A3 (06)',
      slideImg: [
        'xuanmai-06-1.jpg',
        'xuanmai-06-2.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 06 (tầng 16 – tầng 33)',
        'Mặt bằng căn hộ số 06 (tầng 7 – tầng 15)'
      ]
    }, {
      id: 'a4',
      tooltip: '<strong>Căn A4 (07)</strong> <br/>Diện tích: <em>45.22m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A4 (07)',
      slideImg: [
        'xuanmai-07-1.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 07 (tầng 16 – tầng 33)'
      ]
    }, {
      id: 'a5',
      tooltip: '<strong>Căn 5A (08)</strong> <br/>Diện tích: <em>75.90m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ 5A (08)',
      slideImg: [
        'xuanmai-08-1.jpg',
        'xuanmai-08-2.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 08 (tầng 7 – tầng 15)',
        'Mặt bằng căn hộ số 08 (tầng 16 – tầng 33)'
      ]
    }, {
      id: 'a6',
      tooltip: '<strong>Căn A6 (09)</strong> <br/>Diện tích: <em>76.29m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A6 (09)',
      slideImg: [
        'xuanmai-09-1.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 09 (tầng 16 – tầng 33)'
      ]
    }, {
      id: 'a71',
      tooltip: '<strong>Căn A7 (10)</strong> <br/>Diện tích: <em>90.83m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A7 (10)',
      slideImg: [
        'xuanmai-10-1.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 10 (tầng 7 – tầng 33)'
      ]
    }, {
      id: 'a72',
      tooltip: '<strong>Căn A7 (01)</strong> <br/>Diện tích: <em>90.69m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A7 (01)',
      slideImg: [
        'xuanmai-01-1.jpg',
        'xuanmai-01-2.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ số 01 (tầng 16 – tầng 33)',
        'Mặt bằng căn hộ số 01 (tầng 7 – tầng 15)'
      ]
    }, {
      id: 'a8',
      tooltip: '<strong>Căn A8 (02)</strong> <br/>Diện tích: <em>78.95m<sup>2</sup></em>',
      title: 'Căn hộ A8 (02)',
      slideImg: [
        'xuanmai-02-1.jpg',
        'xuanmai-02-2.jpg'
      ],
      slideTitle: [
        'Mặt bằng căn hộ tầng 16 – tầng 33',
        'Mặt bằng căn hộ số 02 (tầng 16 – tầng 33)'
      ]
    }
  ];
  for(var i in data){
    areas.push({
      key: data[i].id,
      toolTip: data[i].tooltip
    });
    titles[data[i].id] = data[i].title;
  }
  $('#main-map').mapster({
    fillOpacity: 0.4,
    fillColor: "d42e16",
    stroke: true,
    strokeColor: "9edd34",
    strokeOpacity: 0.6,
    strokeWidth: 4,
    singleSelect: true,
    mapKey: 'name',
    listKey: 'name',
    showToolTip: true,
    toolTipClose: ["tooltip-click", "area-click", "image-mouseout"],
    areas: areas,
    onClick: function (e) {
      indicator.empty();
      slides.empty();

      var item = [];
      for(var i in data){
        if(data[i].id == e.key){
          item = data[i];
          break;
        }
      }

      for(var j in item.slideImg){
        var title = item.slideTitle[j];
        var img = '/img/posts/2016-07-25/' + item.slideImg[j];
        if(j == 0){
          indicator.append('<li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="0" class="active"></li>');
          slides.append('<div class="item active"><img src="' + img + '"><div class="carousel-caption"><h3 style="color: black">'+ title +'</h3></div></div>');

        }else{
          indicator.append('<li data-target="#carousel-example-generic" data-slide-to="' + j + '"></li>');
          slides.append('<div class="item"><img src="' + img + '"><div class="carousel-caption"><h3 style="color: black">'+ title +'</h3></div></div>');
        }
      }

      $("#myModalLabel").text(titles[e.key]);
      $("#myModal").modal();
    }
  });
};