Trong thế giới PHP có khá nhiều cách gửi email từ dễ đến khó. Nhưng Laravel đã làm đơn giản công việc này rất nhiều, khiến cho việc gửi email trỡ nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Laravel cung cấp cho chúng ta 2 hàm gửi email có chức năng tương tự nhau, chỉ khác nhau ở điểm là 1 hàm gửi đồng bộ (chạy và chờ) và 1 hàm bất đồng bộ (chạy và quên luôn). Cả 2 hàm này đều có thể sử dụng callback để kiểm tra khi nào email gửi xong.

2 hàm đó là: Mail::sendMail::queue

Dĩ nhiên là chúng ta sẽ quan tâm tới hàm gửi bất đồng bộ vì việc để người dùng đợi gửi email xong mới làm việc khác là rất dở về mặt UX.

Để sử dụng phương pháp gửi email này chúng ta cần setup 2 phần:

 1. Setup hàng đợi (queue)
 2. Setup service trên server để đảm đương hàng đợi này.

Setup hàng đợi:

Đầu tiên là vào file .env và khai báo

QUEUE_DRIVER=database

database là cách đơn giản nhất vì không phải setup gì thêm, chỉ việc tận dụng db có sẵn (chưa hỗ trợ NoSQL)

Sau đó chỉ việc chạy lệnh migrate để hệ thống tạo bảng mặc định cho queue quy định trong config/queue.phpjobs.

./artisan migrate

Setup service trên server (Centos 7 Linux):

Tạo 1 bash script có tên là laravel_queue và đặt tại /opt/scripts để tiện cho việc tái sử dụng khi dùng cho nhiều website:

#!/bin/bash
# Only approve list app below
list_app=("project1" "project2")
if [[ " ${list_app[@]} " =~ " $1 " ]];
then
  BASE_DIR="/opt/nginx/$1/"
  ARTISAN_APP=$BASE_DIR"artisan"
  cd $BASE_DIR
  $ARTISAN_APP queue:listen
else
  echo 'No laravel app found.'
fi

Cho script này quyền thực thi:

chmod +x /opt/scripts/laravel_queue

Giả sử các dự án Laravel được nằm tại foler /opt/nginx (bạn có thể thay đổi bất kỳ nơi nào bạn thấy thích hợp).

project1project2 là folder chứa các dự án Laravel có sử dụng chức năng gửi email bất đồng bộ. Giả sử app hiện tại của chúng ta là project1

Sử dụng script này cực kì đơn giản.

Ví dụ: kích hoạt hàng đợi cho dự án project1:

/opt/scripts/laravel_queue project1

Bước cuối cùng là tạo service

Tạo file tên là project1_queue.service tại /etc/systemd/system/

Với nội dung:

[Unit]
Description=project1_queue daemon
After=network.target
[Service]
User=root
# Group=nginx
WorkingDirectory=/opt/nginx/project1
Environment=/usr/bin
ExecStart=/opt/scripts/laravel_queue project1
[Install]
WantedBy=multi-user.target

Kích hoạt dịch vụ:

systemclt stat project1_queue.service

Dịch vụ này sẽ chạy ngầm và có chức năng tự restart nếu gặp bất kỳ lỗi gì để đảm bảo mail luôn được gửi.

DONE