Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ hoàn thành 2 mục tiêu:

 1. Cài đặt Laravel 5.3 bằng composser
 2. Cấu hình Laravel để có thể chạy mô hình HMVC

Bước 1: Cài đặt Laravel 5.3

Bước 1.1: Cài đặt composer

sudo apt-get update
sudo apt-get install curl php-cli git
curl -sS https://getcomposer.org/installer | sudo php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer

Kiểm tra lại sau khi cài đặt:

composer

Nếu ra kết quả có dòng như:

...
Composer version 1.2.0 2016-07-19 01:28:52
...

Thì đạt yêu cầu

Bước 1.2: Tạo database mới cho dự án

sudo -i -u postgres
createdb -O username 9gag

username ở đây là tài khoản được tạo khi config server ban đầu tại bài: Cài đặt Ubuntu 16.04 server

Bước 1.3: Cài đặt Laravel

composer global require "laravel/installer"
cd /opt/nginx/
laravel new 9gag
cd 9gag
chmod +x artisan
sudo chmod -R 777 /opt/nginx/9gag/storage
sudo chmod -R 777 /opt/nginx/9gag/bootstrap/cache

Vì lý do bí ẩn nào đó mà bạn gặp lỗi laravel: command not found thì thực hiện thêm các bước sau:

vim ~/.profile

Thêm nội dung:

export PATH=$PATH:~/.composer/vendor/bin/

Sau dó chạy lệnh:

source ~/.profile

Và thử lại lệnh laravel

Bước 1.4: Sửa file .env

Thay đổi các thông số sau:

APP_URL=http://9gag.dev

DB_CONNECTION=pgsql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=5432
DB_DATABASE=9gag
DB_USERNAME=username
DB_PASSWORD=password

Bước 1.5: Init database

./artisan migrate

Bước 1.6: Set domain cho dự án mới

sudo vim /etc/hosts

Nếu dùng máy ảo thì thêm dòng:

192.168.1.45    9gag.dev # 192.168.1.45 là IP của máy ảo

Nếu dùng máy thật:

127.0.0.1    9gag.dev

Bước 1.7: Cấu hình Nginx cho dự án mới

sudo vim /etc/nginx/sites-enabled/default

Thêm nội dung:

server {
  listen  80;
  server_name 9gag.dev;

  root /opt/nginx/9gag/public;
  index index.php index.html;
  client_max_body_size 5M;
  fastcgi_read_timeout 300;
  expires off;

  location / {
    try_files $uri $uri/ /index.php?$query_string;
  }

  location ~ \.php$ {
    try_files $uri /index.php =404;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_intercept_errors on;
    include fastcgi_params;
  }

  location /public {
    # Static files
    try_files $uri $uri/ /index.html;
    rewrite ^/public(/.*)$ $1 break;
    add_header Access-Control-Allow-Origin *;
  }
}

Sau đó restart lại Nginx

service nginx restart

Test thử bằng cách vào địa chỉ: http://9gag.dev

Bước 2: Config HMVC

Laravel mặc định sử dụng mô hình MVC, mô hình này rất phù hợp cho làm prototype hay các dự án nhỏ. Khi dự án phình ra hoặc có sự tham gia của nhiều người thì mô hình này sẽ bộc lộ một vài hạn chế.

Tất cả Model nằm trong app, tất cả View nằm trong resources/views và tất cả Controller nằm trong app/Http/Controllers. Khi dự án phình to ra thì các folder này cũng sẽ to ra tương ứng và khi cần chỉnh sửa 1 chức năng nào đó rất có thể chúng ta sẽ phải di chuyển trên 3 tập folder này.

Mô hình HMVC sinh ra để giải quyết vấn đề đó. HMVC có nghĩa là Hierarchical model–view–controller. Một đơn vị của HMVC là module, module này bao gồm 1 cấu trúc MVC và các route tương ứng để làm 1 tập các tính năng cụ thể.

Ví dụ module User sẽ làm tất cả các việc như list/hêm/sửa/xoá/login/logout… và quản lý luôn các URL (route) liên quan đến các chức năng này. Khi cần chỉnh sửa 1 tính năng nào đó thuộc về User thì ta chỉ quan tâm đến chính module (folder) User. Điều này sẽ tránh mất thời gian tìm kiếm file model/view/controller tương ứng và tránh nhầm lẫn.

Dự án lớn ra thì sẽ thêm các module tương ứng. Mỗi thành viên trong nhóm code sẽ quản lý 1 hay 1 vài module độc lập với nhau sẽ tránh tình trang conflict code.

Bước 2.1: Khai báo địa chỉ / cấu hình module

Folder chứa các module đặt tại app/Modules tức là ngay trong thư mục app của project: /opt/nginx/9gag/app/Modules.

Sau khi tạo folder xong chúng ta sẽ khao báo folder này trong mục autoload/psr-4 ở file composer.json

"autoload": {
  "classmap": [
    "database"
  ],
  "psr-4": {
    "App\\": "app/",
    "Modules\\": "app/Modules/"
  }
},

Trong folder app/Modules, chúng ta sẽ tạo 1 service provider trong file ServiceProvider.php.

app/Modules/ServiceProvider.php sẽ có nội dung:

<?php

namespace App\Modules;
use File;


class ServiceProvider extends \Illuminate\Support\ServiceProvider{
  public function boot(){
    $listModule = array_map('basename', File::directories(__DIR__));
    foreach ($listModule as $module) {
      if(file_exists(__DIR__.'/'.$module.'/routes.php')) {
        include __DIR__.'/'.$module.'/routes.php';
      }
      if(is_dir(__DIR__.'/'.$module.'/Views')) {
        $this->loadViewsFrom(__DIR__.'/'.$module.'/Views', $module);
      }
    }
  }
  public function register(){}
}

Khai báo service provider này trong config/app.php tại mục providers:

'providers' => [
  ...
  /*
   * Custom Service Providers...
   */
  'App\Modules\ServiceProvider',
]

Bước 2.2: Tiến hành tạo các module

Tạo một module tên là Category thì chúng ta cần có cấu trúc sau:

app/
└── Modules
  ├── Category
  │  ├── Controllers
  │  │  └── CategoryController.php
  │  ├── Models
  │  │  └── Category.php
  │  ├── Views
  │  │  └── index.blade.php
  │  └── routes.php
  └── ServiceProvider.php

Bước 2.3: Test thử tính năng

File CategoryController.php có nội dung:

<?php
namespace App\Modules\Category\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;


class CategoryController extends Controller{
  public function __construct(){
    # parent::__construct();
  }
  public function index(Request $request){
    return view('Category::index');
  }
}

File index.blade.php có nội dung:

<h1>Hello module</h1>

File routes.php có nội dung:

<?php
$namespace = 'App\Modules\Category\Controllers';
Route::group(
  ['module'=>'Category', 'namespace' => $namespace],
  function() {
    Route::get('category', [
      # middle here
      'as' => 'index',
      'uses' => 'CategoryController@index'
    ]);
  }
);

Cuối cùng là chạy thử trên trình duyệt:

http://9gag.dev/category

DONE


Bài viết liên quan

 1. Cài môi trường phát triển trên Ubuntu server 16.04
 2. Kết hợp sử dụng Route, Model, View, Controller trong mô hình HMVC


Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact