Docker & PHP

Sử dụng Docker để cài đặt môi trường phát triển Laravel (Nginx, PHP7, PHP-FPM, PostgreSQL)

Bước 1: Tạo cấu trúc folder cho dự án mới mkdir myproject # Folder gốc của dự án mkdir myproject/dbdata # Lưu dữ liệu của database mkdir myproject/configs # Lưu cấu hình nginx cd myproject Donwload Laravel curl -L https://github.com/laravel/laravel/archive/v5.5.0.tar.gz | tar xz mv laravel-5.5.0 src # Source code Install... [Read More]

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact