Các chủ đề chính

 1. Setup dự án dùng webpack / nginx
 2. Các khái niệm cơ bản về Es6
 3. Các khái niệm cơ bản của React
 4. Sử dụng Redux
 5. Sử dụng React router / React router redux
 6. Sử dụng Redux-form
 7. Sử dụng Redux-saga
 8. Layout dự án 2 cột responsive với sidebar
 9. Phân chia layout dựa trên URL
 10. Gọi API sử dụng fetch
 11. Unit test

Mỗi bài viết sẽ có 1 branch source code tương ứng.

Bạn có thể làm lần đầu thông qua các bước sau:

git clone https://github.com/tbson/react-spa.git
yarn
git checkout son/setup-du-an-dung-webpack-nginx
yarn start

Đối với các lần sau bạn chỉ cần checkout branch tương ứng

git checkout son/setup-du-an-dung-webpack-nginx
yarn start

Son Tran
Fullstack web / mobile developer
Laravel / Django / React / React Native.
Contact